جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی بیمارستان امیرالمؤمنین کردکوی (1381)

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی مرکز بهداشت بندر ترکمن (1381)

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن (1381)

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی مرکز بهداشت آق قلا (1381)

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی بیمارستان امیرالمؤمنین کردکوی (1382)

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی مرکز بهداشت کردکوی (1382)

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی مرکز بهداشت بندر ترکمن (1382)

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن (1382)

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی بیمارستان شهدا بندر گز (1382)

- امور نظافتی، خدماتی و پشتیبانی مرکز بهداشت بندر گز (1382)

- حمل بیمار و نظافت محوطه بیمارستان شهدا بندر گز (1383)

- حمل زباله و امور باغبانی بیمارستان شهدا بندر گز (1383)

- فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی بیمارستان شهدا بندر گز (1383)

- فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مرکز بهداشت بندر گز (1383)

- فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مرکز بهداشت بندر گز (1384)

- طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان شهدا بندر گز (1384)

- امور خدماتی و نظافتی بیمارستان امیرالمومنین کردکوی (1384)

- امور خدماتی و نظافتی مرکز بهداشت کردکوی (1384)

- امور خدماتی و پشتیبانی مرکز بهداشت گنبد (1387)

- امور خدماتی و پشتیبانی شبکه بهداشت و درمان گنبد (1387)

- امور خدماتی و پشتیبانی بیمارستان طالقانی گنبد (1387)

- فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی بیمارستان دزیانی گرگان (1389)

- فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی بیمارستان طالقانی گرگان (1389)

- امور خدمات حجمی بیمارستان حضرت رسول اکرم کلاله (1395)

- امور خدمات حجمی شبکه و مرکز بهداشت گالیکش (1395)

- امور خدمات حجمی بیمارستان فاطمه الزهراء مینودشت (1395)

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
بازدید: 867