شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

- نظافت ساختمان ستاد (1378)

- انجام امور خدماتی و پشتیبانی ستاد و سایر مناطق به غیر از شهرهای گنبد و گرگان (1378)

- انجام امور خدماتی و پشتیبانی شهرهای گنبد و گرگان (1378)

- انجام امور خدماتی و اپراتوری تاسیسات شهرهای بندرگز و نوکنده (1390)

- انجام امور خدماتی و پشتیبانی در شهرهای استان (1390)

- انجام امور خدماتی و اپراتوری تاسیسات شهرهای بندرگز و نوکنده (1391)

- انجام خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمان سایت اداری (1391)

- رفع اتفاقات شبکه و انشعابات، نگهداری تاسیسات و ... شهر خانببین (1391)

- حفاظت، بهره برداری، نگهداری و نظافت تاسیسات و منابع تامین و مخازن ذخیره آب شرب شهر گنبد (1391)

- انجام امور خدماتی بصورت حجمی در شهرهای استان (1391)

- بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه آب ناهارخوران شهر گرگان (1392)

- حفاظت و بهره برداری از تاسیسات و منابع تامین و مخازن آب شرب واقع در نواحی سیاهتلو، گرمابدشت، والش آباد و شصت کلاته شهر گرگان (1392)

- انجام خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمان سایت اداری (1392)

- حفاظت و نگهداری تاسیسات و منابع تامین و ایستگاههای پمپاژ و کلرزنی شهر بندرترکمن (1392)

- حفاظت و نگهداری تاسیسات آب شرب واقع در خرگوش تپه شهر گرگان (1392)

- حفاظت و بهره برداری از تاسیسات، کلرزنی، حفاری و رفع اتفاقات آب، امور خدمات و نظافت ساختمان اداری شهرهای بندرگز و نوکنده (1392)

- عملیات راهبری، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه آب النگدره شهر گرگان (1393)

- انجام خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمان سایت اداری (1393)

- عملیات نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات آب شهر گرگان (1393)

- عملیات نگهداری و بهره برداری تاسیسات و منابع تامین آب در شهرهای بندرترکمن و گمیشان (1393)

- عملیات نگهداری و بهره برداری تاسیسات و رفع اتفاقات آب در شهرهای بندرگز و نوکنده (1393)

- عملیات نگهداری و بهره برداری تاسیسات و منابع تامین شهرهای بندرترکمن و گمیشان (1394)

- عملیات نگهداری و بهره برداری تاسیسات و منابع تامین شهر علی آباد (1395)

- انجام خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمان سایت اداری (1395)

- عملیات نگهداری از کلیه تاسیسات آب شهر گرگان (1395)

- عملیات نگهداری و بهره برداری تاسیسات و حفاری و رفع اتفاقات و نصب انشعاب شهر فاضل آباد (1395)

- امورات مشترکین در امر قرائت و توزیع و وصول مطالبات شهرهای آزادشهر، نوده خاندوز، آق قلا، انبارالوم، نوکنده، بندرگز، دلند، خان ببین، رامیان، کردکوی، کلاله، گالیکش، علی آباد، فاضل آباد، بندرترکمن و گمیشان (1395)

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
بازدید: 821