شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اداره کل فرودگاههای استان گلستان

اداره کل فرودگاههای استان گلستان

- انجام امور نظافت (1388)

- حمل بار مسافر با چرخ های دستی (1389)

- انجام امور نظافت (1389)

- انجام امور نظافت (1390)

- انجام امور خدمات حجمی (1395)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
بازدید: 610