جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
مجتمع دخانیات استان گلستان

مجتمع دخانیات استان گلستان

- بکارگیری کارگران حجمی انبارهای ادارات بندرترکمن، اداره کل گرگان و کارخانه قرق (1392)

- نگهداری، جابجایی، نظافت، تخلیه، بارگیری و ... عدلهای مانیپوله، کارتن های سیگار و مواد اولیه توتونی و غیر توتونی و سایر امور خدماتی انبارهای ادارات بندرترکمن، اداره کل گرگان و کارخانه قرق (1393)

- حمل و جابجایی پالت مواد اولیه سیگارت و ... بصورت حجمی (1393)

- سروریس ایاب و ذهاب کارکنان (1394)

- نگهداری، جابجایی، نظافت، تخلیه، بارگیری و ... عدلهای مانیپوله، کارتن های سیگار و مواد اولیه توتونی و غیر توتونی و سایر امور خدماتی انبارهای ادارات بندرترکمن، اداره کل گرگان و کارخانه قرق (1395)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
بازدید: 744