شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
دانشگاه فرهنگیان استان گلستان

دانشگاه فرهنگیان استان گلستان

- انجام امور نقلیه پردیس امام خمینی گلستان (1390)

- انجام امور نقلیه پردیس امام خمینی گلستان (1391)

- انجام امور نقلیه پردیس امام خمینی گلستان (1392)

- امور خدماتی و پشتیبانی (1394)

- انجتم کلیه امور خدماتی و تعمیراتی پردیس امام خمینی گلستان (1394)

- امور خدماتی و پشتیبانی (1395)

- تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای دانشجویی پردیس امام خمینی گلستان (1395)

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
بازدید: 748