شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
سازمان تعاون مصرف شهر و روستای استان گلستان

سازمان تعاون مصرف شهر و روستای استان گلستان

- انجام کلیه امور مربوط به تحریرات و ماشین نویسی (1379)

- انجام کلیه امور مربوط به تحریرات و ماشین نویسی (1380)

- انجام خدمات رانندگی با وسایط نقلیه (1380)

- انجام کلیه امور مربوط به تحریرات و ماشین نویسی (1381)

- انجام خدمات رانندگی با وسایط نقلیه (1381)

 

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
بازدید: 573