شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اداره کل تربیت بدنی استان گلستان

اداره کل تربیت بدنی استان گلستان

- انجام خدمات اداری و ورزشی (1383)

- انجام خدمات نگهداری، حفظ و حراست اماکن ورزشی اداری و ورزشی (1383)

- خودرو استیجاری (1383)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
بازدید: 843