شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
شرکت آتیه سازان حافظ استان گلستان

شرکت آتیه سازان حافظ استان گلستان

- انجام امور خدمات نظافت و پشتیبانی (1388)

- انجام امور خدمات نظافت و پشتیبانی (1389)

- انجام امور خدمات نظافت و پشتیبانی (1390)

- انجام امور خدمات نظافت و پشتیبانی (1391)

- انجام امور خدمات نظافت و پشتیبانی (1392)

- انجام امور خدمات نظافت و پشتیبانی (1393)

- انجام امور خدمات نظافت و پشتیبانی (1394)

- انجام امور خدمات نظافت و پشتیبانی (1395)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بازدید: 577