شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اداره کل نهضت سواد آموزی استان گلستان

اداره کل نهضت سواد آموزی استان گلستان

- واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (1388)

- واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (1389)

- واگذاری پشتیبانب امور نقلیه (1390)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بازدید: 639