جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

- انجام امور نقلیه (1389)

- انجام امور نقلیه (1390)

- انجام امور اداری، خدماتی، پشتیبانی، بهداشتی و نگهبانی درمانگاه فرهنگیان گرگان (1391)

- فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و اداری مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان و استخر معلم گرگان (1391)

- فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و اداری مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان و استخر معلم گرگان (1393)

- فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و اداری مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان و استخر معلم گرگان (1394)

- فعالیت های پشتیبانی و خدماتی و اداری مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان و استخر معلم گرگان (1395)

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بازدید: 919