جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

- واگذاری فعالیتهای پشیبانی و خدماتی (1384)

- خدمات حمل و نقل (1384)

- خدمات حمل و نقل (1387)

- واگذاری فعالیتهای پشیبانی و خدماتی (1387)

- واگذاری فعالیتهای پشیبانی و خدماتی (1389)

- خدمات نقلیه (1390)

- واگذاری فعالیتهای پشیبانی و خدماتی (1390)

- خدمات نقلیه (1391)

- انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی و فرعی و راهدارخانه ها و امور راهداری (1392)

- انجام امور خدمات عمومی و حمل و نقل (1392)

- نگهبانی مجتمع فرهنگی و هنری گرگان (1393)

- انجام امور راهداری و خدمات عمومی و حمل و نقل اداره کل و ادارات تابعه (1393)

- انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی و فرعی و راهدارخانه ها و امور راهداری (1395)

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
بازدید: 815