شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
پارک علم و فناوری استان گلستان

پارک علم و فناوری استان گلستان

- انجام خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمان اداری و نگهبانی (1393)

- خدمات خودرویی (1393)

- انجام خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمان اداری و نگهبانی (1394)

- خدمات خودرویی (1394)

- انجام خدمات آبدارخانه و نظافت ساختمان اداری و نگهبانی (1395)

- خدمات خودرویی (1395)

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
بازدید: 480