شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- امور خدماتی، نظافتی خوابگاههای دانشجویی (1388)

- امور خدماتی، نظافتی خوابگاههای دانشجویی (1389)

- امور خدمات عمومی (1390)

- نظارت بر خوابگاه های دانشجویی و اماکن ورزشی (1391)

- امور خدمات حجمی عمومی (1394)

- امور خدمات حجمی عمومی (1395)

- امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی و کلیه مراسمات (1395)

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
بازدید: 881