شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
شرکت آب منطقه ای گلستان

شرکت آب منطقه ای گلستان

- تهیه و تامین خودری سواری با راننده (1383)

- تهیه و تامین خودری سواری و وانت (1384)

- تامین نیروی انسانی (1384)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1384)

- تهیه و تامین خودری سواری برای خدمات نقلیه (1385)

- تامین نیروی انسانی (1385)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1386)

- تهیه و تامین خودری سواری و وانت (1386)

- تامین نیروی انسانی (1386)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1387)

- انجام امور خدمات حجمی (1387)

- انجام امور خدمات نقلیه (1387)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1388)

- انجام خدمات پشتیبانی (1388)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1389)

- انجام امور خدمات نقلیه (1389)

- انجام خدمات پشتیبانی (1389)

- انجام خدمات پشتیبانی (1390)

- انجام خدمات پشتیبانی (1391)

- انجام امور خدمات نقلیه (1381)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1391)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1392)

- انجام خدمات حجمی (1393)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1393)

- انجام خدمات حجمی (1394)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1394)

- انجام خدمات حجمی (1395)

- امور ایاب و ذهاب پرسنل (1395)

 

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
بازدید: 726